Algemene Voorwaarden.

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of via online boeking, gaat u automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Bij het maken van de afspraak ontvangt u de algemene voorwaarden in de bevestiging en herinnerings-email.

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SKINN by NIKKI en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Inspanning

 1. SKINN by NIKKI zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. SKINN by NIKKI zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan SKINN by NIKKI persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Voor permanente make-up afspraken geldt 5 dagen voorafgaand. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal SKINN by NIKKI de kosten voor de gehele geboekte behandeling doorberekenen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag SKINN by NIKKI de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag SKINN by NIKKI de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de cliënt.
 • SKINN by NIKKI moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 • Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag SKINN by NIKKI van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent.
 • Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intake gesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 25,00.
 • Om de afspraak voor permanente make-up definitief te maken, dient er een aanbetaling van €100,00 te worden voldaan. Aanbetalingen worden niet terug betaald.
 • Bij nieuwe klanten zal er een aanbetaling van 50% worden gevraagd om de afspraak definitief te maken.
 • Bij het niet nakomen van de afspraak, of niet tijdig afzeggen (voor permanente make-up is dit minimaal 5 dagen, alle andere behandelingen is 48 uur van te voren) brengt SKINN by NIKKI het gehele honorarium in rekening.
 • Trainingen dienen minimaal 14 dagen van te voren geannuleerd te worden. Mocht de training binnen 14 dagen geannuleerd worden, brengen wij 50% in rekening. Indien de training binnen 7 dagen zou plaats vinden is SKINN by NIKKI genoodzaakt om 100% van het totaalbedrag van de training in rekening te brengen. Aanbetalingen worden niet terug betaald.

Artikel 4: Betaling

 1. SKINN by NIKKI vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pinbetaling te voldoen.
 5. Bij nieuwe klanten zal er een aanbetaling gevraagd worden van 50%. Het restant dient direct na de behandeling voldaan te worden.
 6. Aanbetalingen worden niet terugbetaald.
 7. Indien cliënt dit niet na komt, zal er aangifte worden gedaan.

Artikel 5: Cadeaubon

 1. Een cadeaubon uitgegeven door SKINN by NIKKI is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 2. Een cadeaubon is maximaal 2 jaar geldig na aankoop.
 3. De cadeaubon is niet geldig op verzorgingsproducten.
 4. Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dien je telefonisch of per mail een afspraak te maken bij SKINN by NIKKI.

Artikel 6: Persoonsgegevens en Privacy

 1. De cliënt voorziet SKINN by NIKKI bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. SKINN by NIKKI neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een online klantenbestand.
 3. SKINN by NIKKI is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, is SKINN by NIKKI verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7:  Aansprakelijkheid

 1. SKINN by NIKKI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. SKINN by NIKKI is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 3. Ondanks dat SKINN by NIKKI haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen enkel geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 4. Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een bijbehorende nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 weken maar uiterlijk binnen 10 weken na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
 5. Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl SKINN by NIKKI  dit (medisch) niet verantwoord vind mag SKINN by NIKKI deze nabehandeling weigeren.
 6. SKINN by NIKKI is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is SKINN by NIKKI niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 7. SKINN by NIKKI is niet aansprakelijk voor verminkingen, allergieën of ontstekingen. Ook als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructies voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 8. Voor het geval SKINN by NIKKI aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door SKINN by NIKKI desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 9. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede SKINN by NIKKI zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 10. In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.
 11. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van SKINN by NIKKI zelf.

Artikel 8:  Verantwoording en eigen risico

 1. Alle opdrachten van cliënt aan SKINN by NIKKI worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 2. Door opdracht te geven aan SKINN by NIKKI verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
 3. Door opdracht te geven aan SKINN by NIKKI tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen en ziektes. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
 4. Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 5. Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een intake formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
 6. SKINN by NIKKI is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie wat betreft: permanente make-up, wimper extensions, lash  lift of deHenna brow treatment. De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terugvorderen.

 Artikel 9: Garantie

De cliënt wordt op de hoogte gebracht door SKINN by NIKKI over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. SKINN by NIKKI geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandelingen.

De garantie vervalt indien:

 1. De cliënt andere producten dan door SKINN BY NIKKI geadviseerde producten heeft gebruikt.
 2. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 3. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 4. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt.
 5. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

De garantie voor wimperextensions vervalt indien:

 1. De cliënt heeft de wimperextensions bij een andere wimper salon onderhouden.
 2. De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
 3. De cliënt andere  producten heeft gebruikt dan die geadviseerd zijn, voor het onderhoud van de wimperextensions.
 4. De cliënt de adviezen voor de verzorging van de wimpers, zoals beschreven in de nazorg formulier niet heeft opgevolgd.
 5. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 6. De cliënt makeup / mascara / eyeliner heeft gebruikt op de wimper extensions.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. SKINN by NIKKI is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie op één van de behandelingen.

SKINN by NIKKI gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen. SKINN by NIKKI is GGD goedgekeurd. SKINN by NIKKI is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele allergieën.

 Artikel 10: Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van SKINN by NIKKI.
 2. SKINN by NIKKI moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal SKINN by NIKKI de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien SKINN by NIKKI en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 5.  De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Artikel 11: Beschadiging en diefstal

SKINN by NIKKI heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. SKINN by NIKKI meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12: Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SKINN by NIKKI het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Kinderen en/of huisdieren zijn niet toegestaan in de salon.

Artikel 13: Hygiëne

Bij SKINN by NIKKI wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. SKINN by NIKKI is door GGD Nederland goedgekeurd voor pigmenteren.

 Artikel 14: Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen SKINN by NIKKI en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van SKINN by NIKKI en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 Artikel 15: Acties

 1. Bij het boeken van een actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Deze actievoorwaarden zijn leidend en een aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hierboven gespecificeerd.
 2. Wanneer een behandeling wordt geboekt tijdens een actie periode, is het niet mogelijk om deze boeking te verplaatsen naar een datum die buiten de actie periode valt. Dan vervalt de korting van de actie en is de originele prijs van de behandeling van toepassing.
 3. Een actie is niet van toepassing op reeds gemaakte en ingeplande boekingen voor de specifieke behandeling die tijdens de actie wordt aangeboden.
 4. Indien tijdens een actie een aanbetaling verplicht is, is deze non-refundable. Indien de behandeling wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Indien de behandeling naar een andere datum wordt verplaatst buiten de actieperiode, vervalt de korting maar kan de aanbetaling blijven staan.

Artikel 16: Webshop

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Opengemaakte producten/potten crème kunnen niet geretourneerd worden.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer via email. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.